Mỗi phương pháp sẽ có ưu điểm riêng của nó

Mỗi phương pháp sẽ có ưu điểm riêng của nó