Đánh theo bóng của số được nhiều người áp dụng

Đánh theo bóng của số được nhiều người áp dụng